การถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลด้านการตลาด (Direct Marketing Opt-out)

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่านทราบ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าโรงพยาบาลได้มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ไว้ในครอบครองของโรงพยาบาล ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค)

ดังนั้น เพื่อเป็นการแจ้ง และสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งข้อมูลอันมีประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผล และสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลได้จัดทำนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรา 95 ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้านการตลาด เช่น สิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้า กิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า ข่าวสารผลิตภัณฑ์ และบริการของโรงพยาบาล เป็นต้น โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ผ่านช่องทาง Direct Marketing Opt-Out หรือติดต่อที่เบอร์ 043-042-888 ทั้งนี้ เมื่อโรงพยาบาลได้รับคำขอจากท่าน โรงพยาบาลจะพิจารณาดำเนินการตามที่ พ.ร.บ. ฯ กำหนด

หากโรงพยาบาล ไม่ได้รับการติดต่อจากท่าน ภายใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลขอเรียนใช้โอกาสนี้แจ้งให้ท่านทราบว่า โรงพยาบาลจะถือว่าท่านให้ความยินยอมให้โรงพยาบาลดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาล ซี่งได้จัดทำขึ้นตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับโรงพยาบาล เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings