อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology)

พญ.ภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติ
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology)
Privacy Settings