เกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น อยู่ในทำเลที่เข้าถึงง่าย ตั้งอยู่บนถนนมะลิวัลย์ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลัก การจราจรคับคั่ง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุการจราจรทุกประเภท มีโรคสำคัญในกลุ่มโรคฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น Head injury, Multiple Trauma, ด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จากพฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกายของประชาชน การทำงานในบริษัท โรงงาน การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี ประกอบกับการทำงานเป็นระยะเวลานาน มีโอกาสเกิดโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคของระบบกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ โรคจากการทำงานต่างๆ รวมทั้งการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง จากมารดาที่มีอายุ 35 ปี, จากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่มีแนวโน้มประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น มีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสุง โรคกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ โรคตา โรคไต, กลุ่มโรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดใหญ่ RSV โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น

การเป็นศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยในภาคอีสาน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงง่าย เครื่องมือทันสมัย มีแพทย์และบุคคลากรที่พร้อมด้วยความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

Business Growth จากการเพิ่ม เคสผู้ป่วยหนัก เคสผ่าตัด การดูแลรักษาและรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนในการรักษาจากโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือ โรงพยาบาลเอกชนต่างจังหวัด เพิ่ม CMI ในการดูแลผู้ป่วย

สมรรถนะหลักขององค์กร

 • การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ
 • การผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ เพิ่มความแม่นยำ ปลอดภัย ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว
 • การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • การดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร ประกอบด้วย
  • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary Computed Tomography Angiography: CTA)
  • การสวนหลอดเลือดหัวใจ การรักษาด้วยยา การใส่เครื่องกระตุกหัวใจเทียม (Artificial Pacemaker)
  • หัตถการการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention)
  • หัตถการการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดการฟื้นฟูสภาพ (Cardio-Rehabilitation)

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ

 • ผู้บริหารและทีมนำมีความมุ่งมั่นในการนำองค์กร เพื่อให้การดำเนินการและบริหารจัดการโรงพยาบาลเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 • ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่รู้จัก เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) ที่เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางด้านการรักษาที่ทันสมัย พร้อมให้การสนับสนุนพอให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษา
Privacy Settings