รายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

รายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

พญ.ศศิกานต์  ซื่อศิริสวัสดิ์
พญ.ศศิกานต์ ซื่อศิริสวัสดิ์
ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา
ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา
นพ.วัชรินทร์  อยู่สำราญ
นพ.วัชรินทร์ อยู่สำราญ
พญ.กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว
พญ.กนกวรรณ ชูสกุล แก้วเขียว
พญ.สยุมพร  ธีรโชติภากร
พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร
นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์
นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์
นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช
นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช
นพ.กิตติพงษ์  ดงแสง
นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง
ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม
ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์
พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์
พญ.กาญจนา นามนะมะ
พญ.กาญจนา นามนะมะ
ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ
ผศ.นพ.ทำนุ อาจสมรรถ
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์
นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์
พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม
พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม
พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์
พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์
นพ.ประวีณ จันจำปา
นพ.ประวีณ จันจำปา
พญ.อุทุมพร  ภูนุชอภัย
พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย
พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง
พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
รศ.นพ.สมภพ พระธานี
รศ.นพ.สมภพ พระธานี
นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์
นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์
พญ.เมรีนิส พหลภาคย์
พญ.เมรีนิส พหลภาคย์
Privacy Settings