วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 132 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (tertiary care) เพียบพร้อม ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย บุคคลากรประกอบด้วยทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถ มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจำนวน 40 ห้องตรวจ จำนวนเตียงผู้ป่วยใน 132 เตียง

วิสัยทัศน์ :

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้การดูแลรักษาด้วยมาตราฐานระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยบริการที่ใส่ใจและมีจริยธรรม

พันธกิจ :

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นมุ่งเน้นในการบริบาลสุขภาพระดับตติยภูมิตามมาตราฐานระดับนานาชาติ พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเน้นการเติบโตขององค์กรแบบมั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ค่านิยม :

B: Beyond Excellence เหนือกว่ามาตราฐาน (มุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตราฐานระดับสูง: ปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน ลงมือทำสิ่งจำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จ ประเมินและติตตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง)

D: Deep empathy มุ่งประสานความเข้าใจ (รับฟังความกังวลใจของผู้อื่น: รับฟังและรับรู้อารมณ์ และสถานการณ์ที่ผู้อื่นเผชิญอยู่ เคารพผู้อื่น ไม่ตัดสินผู้อื่นตั้งแต่แรกพบ ตอบสนองผู้อื่นด้วยความสุภาพ เป็นมืออาชีพ)

M: Moral commitment จรรยาบรรณธำรงไว้ (เปิดเผยและซื่อสัตย์ในการทำงาน: ปฏิบัติตนสอดคล้องกับปรัชญาจรรยาบรรณ BDMS สามารถให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน)

S: Service with Thai Hospitality คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ (หมั่นติดตามและมีการสื่อสารที่ชัดเจน: สื่อสารชัดเจนเพื่อการทำงานที่ตรงกัน สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการสังเกต)

ระบบกำกับดูแลองค์กร :

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นมีระบบการกำกับดูแลองค์กร เพื่อให้การดำเนินการงานขององค์กรเป็นไปอย่างมั่นคงโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กำกับดูแลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารโรงพยาบาล ตัวแทนผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษา จัดตั้งองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาลกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพ กระบวนการกำกับดูแลกิจการ ถูกถ่ายทอดและมอบหมายนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวช จำกัด ไปยังคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลและถ่ายทอดไปสู่คณะกรรมการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการ กระบวนการดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตราฐานวิชาชีพ และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่พบอุบัติการณ์ร้องเรียนด้านการละเมิดจรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อมและสังคม

 

Privacy Settings