แพคเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

แพคเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป
ลำดับ รายการแพคเกจ ระยะเวลานอน
รพ. (คืน)
ราคา (บาท)
1. การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการเปิดหน้าท้อง
Open Appendectomy
2 75,000
2. การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง
Laparoscope Appendectomy (Exclude Harmonic 4,000 ฿)
2 115,000
3. การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยการเปิดหน้าท้องด้วย Mesh Graft (รวม Mesh Graft)
Herniorrhaphy (Ing) Open (Include Mesh graft 1 Piece. Size 10x15 cms)
2 89,000
4. การผ่าตัดไส้เลื่อนโดยการส่องกล้องด้วย Mesh Graft (รวม Mesh Graft )
Herniorrhaphy Laparoscopic with Mesh graft (Include Mesh graftt 1 Piece. Size 10x15 cms)
2 135,000
5. ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบเปิด
Haemorrhoidectomy (Open)
2 60,000
6. การผ่าตัดถุงน้ำดีโดยวิธีเปิดหน้าท้อง
Open Cholecystectomy
2 110,000
7. การผ่าตัดถุงน้ำดีโดยวิธีผ่านกล้องผ่าตัด
Laparoscopic Cholecystectomy
2 129,000
8. การผ่าฝีคัณฑสูตร
Fistulectomy
2 55,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด ไม่รวมการดูแลรักษาโรคเดิมก่อนการผ่าตัด
  2. ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตราฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงและจำนวนวันนอนตามที่ระบุ ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
  3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 7 วัน (Home Medication) ไม่รวมยาโรคประจำตัวเดิม

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

  1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าโครงการประกันราคา
  2. ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
  5. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 1 ชิ้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

Privacy Settings