Home Care Service

Home Care Service

เงื่อนไขในการให้บริการ

 1. อยู่ในพื้นที่ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น ระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร
 2. เปิดให้บริการ 08:00-16:00 น.
 3. ค่าบริการ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามหัตถการเฉพาะราย)
 4. ค่าอุปกรณ์, เวชภัณฑ์, กายภาพ ในการทำหัตถการเฉพาะรายคิดตามจริง

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ผู้บริการติดต่อแจ้งความประสงค์การใช้บริการ Home service โทร 043-042-888 (การเปิด Visit)
 2. ทีม ER ออกให้บริการทางการแพทย์และประเมินให้การดูแลตามหัตถการ
 3. การเงินแจ้งยอดให้ผู้รับบริการรับทราบ
 4. ผู้รับบริการโอนเงินภายในช่วงเวลาหลังเสร็จสิ้นในการให้บริการหัตถการ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ)

หัตถการในการให้บริการ

 1. การเจาะเลือด
 2. การเก็บสิ่งส่งตรวจ
 3. การใส่สายสวนปัสสาวะ
 4. การใส่สายทางเดินอาหาร
 5. การฉีดวัคซีนตามนัด (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป)
 6. การฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 7. การทำแผล
 8. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย (กายภาพบำบัดโรคทรวงอก, การออกกำลังกายเพื่อการรักษา)
Privacy Settings