สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา

การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นที่ขา

โรคข้อมือตก, ข้อเท้าตก (Wrist Drop, Foot Drop)

ผู้ป่วยที่สูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เช่น ประสบอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท ทำให้มือหรือเท้าอ่อนแรง เกิดอาการข้อมือตก ข้อเท้าตก หากพ้นระยะฟื้นตัวของเส้นประสาทแล้วแต่การทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นยังไม่คืนสภาพ หรือดีขึ้น ผู้ป่วยบางรายอาจต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อย้ายเส้นเอ็นปกติ ให้ทำงานแทนเว้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่ผิดปกตินั้น

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

 1. เส้นประสาทไม่ฟื้นตัว (No recovery of nerve injury)
 2. เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 4. สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช. ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 5. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านกรมบัญชีกลาง

 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างประจำ
 3. ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล (ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
 4. บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)

** ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โทร. 043 042 888 หรือ Call Center 1719
Line Official : @BangkokKhonkaen

Privacy Settings