อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)

นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
doctor avatar
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
Privacy Settings