เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)

พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม
ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์
ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์
ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
นพ.ประวีณ จันจำปา
ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
Privacy Settings