อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
เฉพาะทาง: หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Interventional Cardiology), อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
doctor avatar
เฉพาะทาง: หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Interventional Cardiology), อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
เฉพาะทาง: หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Interventional Cardiology), อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
Privacy Settings