โรคต้อหิน (Glaucoma) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โรคต้อหิน (Glaucoma)

doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง: โรคต้อหิน (Glaucoma)
พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง
ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง: โรคต้อหิน (Glaucoma)
Privacy Settings