จักษุวิทยา (Ophthalmology) | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

จักษุวิทยา (Ophthalmology)

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง
ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง: โรคต้อหิน (Glaucoma)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง: โรคต้อหิน (Glaucoma)
doctor avatar
ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
Privacy Settings