คลินิกตรวจการได้ยินและแก้ไขการได้ยิน

Hearing Aid คลินิกตรวจการได้ยินและแก้ไขการได้ยิน

บริการตรวจและรักษาการได้ยินโดยแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพนักแก้ไขการได้ยิน
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การทดสอบการได้ยินแบบมาตรฐาน

  • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
  • การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลาง (Tympanometry)

บริการแก้ไขการได้ยิน โดยใส่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล

  • ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก และนักแก้ไขการได้ยินวิชาชีพ (Audiologist)

การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

  • การตรวจการทำงานของเซลล์ขน ในหูชั้นใน (Otoacoustic emission : OAE)

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น. (ยกเว้น แก้ไขการได้ยินด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง)

นักแก้ไขการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟัง
บริการเฉพาะวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (ปรึกษานอกเวลาทำการได้ถ้ากรณีใส่เครื่องช่วยฟังเร่งด่วน)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4304 2792

Privacy Settings