ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน

Offshore & Energies United Kingdom; OEUK

Health Check up Package for Offshore Working OEUK 1 OEUK 2
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) ตรวจ ตรวจ
ตรวจวัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง
(Vital signs, Height and Weight measurement)
ตรวจ ตรวจ
ตรวจคัดกรองตาบอดสี (Color vision screening) ตรวจ ตรวจ
ตรวจวัดลานสายตาและการรับรู้ความลึก
(Optec: Visual Field and Depth perception)
ตรวจ ตรวจ
ตรวจคัดกรองการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์ (Audiogram) ตรวจ ตรวจ
ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)   ตรวจ
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจ ตรวจ
ทำแบบประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจ ตรวจ
ใบรับรองผลตรวจสุขภาพ (Medical Certificate) ตรวจ ตรวจ
Package (Baht) 3,000 4,000
 

Remark

  • Required for breathing apparatus : Conftine space, Fire fighting, Diving
  • If you work in confined space in Thailand ECG is required.
  • Further investigation(s) maybe required depend on you health condition(s)
  • งานที่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจ : งานอับอากาศ, ผจญเพลิง, งานดำน้ำ
  • ถ้ากรณีทำงานอับอากาศในประเทศไทยต้องเพิ่ม ECG

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0 4304 2833

Privacy Settings