รายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 2 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

รายชื่อแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์
นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์
ทพญ.พราว โควสุวรรณ
ทพญ.พราว โควสุวรรณ
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง มะเร็งวิทยา
นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง
พญ.พิมพ์วิมล จันทร์แสง
นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม
นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
พญ.อรอุมา รุ่งวิริยะวณิช
นพ.วิทยา  คนงาม
นพ.วิทยา คนงาม
พญ.วิชชุลดา  จิรเศวตกุล
พญ.วิชชุลดา จิรเศวตกุล
นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์
นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์
พญ.วนาลี อัครโชติสกุล
พญ.วนาลี อัครโชติสกุล
พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ
พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ
พญ.บุศรา เจริญวัฒน์
พญ.บุศรา เจริญวัฒน์
พญ.วธูหทัย  ไพบูลย์
พญ.วธูหทัย ไพบูลย์
นพ.นฤชิต  ทักษ์โม้
นพ.นฤชิต ทักษ์โม้
นพ.นนท์ ว่องวิทวัส
นพ.นนท์ ว่องวิทวัส
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
พญ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์
พญ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ์
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
ศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ
ทพญ.อารญา หอวิจิตร
ทพญ.อารญา หอวิจิตร
พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต
พญ.สุกัญญา ศรีขจรจิต
พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์
พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์
doctor avatar
พญ.ณภัทร เหล่าอรุณ
doctor avatar
พญ.นัทกานต์ สังฆะ
Privacy Settings