แผนกหัวใจ

แผนกหัวใจ

บริการด้านโรคหัวใจ

 1. การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 2. การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด (PCI)
 3. การศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด และ การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
 4. การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 5. การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ
 6. คลินิกป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiomatabolic clinic)
 7. คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

มีรายละเอียดดังนี้

 1. การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ การตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือดประกอบด้วย
  • การเดินสายพาน (Exercise stress test)
  • การอัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiogram)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 – 72 ชั่วโมง (Holter monitor)
  • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiography)
  • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลายและตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial index)
 2. การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด (PCI) ให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการใส่สายสวนผ่านหลอดเลือดแดงบริเวณปลายแขน (Transracial approach) หรือบริเวณขาหนีบ (Transfemoral approach)
 3. ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด และ การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Cardiothoracic Surgery) Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)
  1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจทั้งแบบหยุดหัวใจและแบบไม่ต้องหยุดหัวใจ
   • การผ่าตัดบายพาสแบบมาตรฐาน (Traditional CABG or On Pump CABG)
   • การผ่าตัดบายพาสแบบไม่ต้องหยุดหัวใจ (Off Pump CABGE (OPCAB) or Beating Hearty CABG)
  2. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
   • การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve replacement or Repair)
   • Aortic Aneurysm / Aortic Dissection Repair
  3. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา สามารถให้การรักษาด้วย การผ่าตัดทั้งรูปแบบการผ่าตัดเปิดและให้การรักษาด้วยการใส่หลอดเลือดเทียมชนิดมีขดลวดถ่างขยาย
   • การผ่าตัดเปิด (Open Repair)
   • การรักษาด้วยการใส่หลอดเลือดเทียมชนิดมีขดลวดถ่างขยาย (Endovascular repair)
 4. การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมีการวินิจฉัยอาการเหล่านี้ได้รวดเร็วและแม่นยำจะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
 5. การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ คือ เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจประกอบด้วยการประเมินจากแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการให้คำแนะนำในการดูแลหัวใจให้แข็งแรง การออกกำลังกาย และการลดความเครียด เพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ
 6. คลินิกป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiometabolic clinic) คลินิกป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการดูและหัวใจแบบองค์รวมตั้งแต่การค้นหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมีเป้าหมายคือการป้องกันเชิงรุกไม่ให้หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดร่างกายเสื่อมสภาพ ตลอดจนวินิจฉัยโรคหัวใจในระยะเริ่มต้นและให้การรักษาตามมาตรฐาน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเพื่อการมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงในทุกช่วงวัย

วัตถุประสงค์การรักษา

 1. ประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต
 2. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
 3. ให้ความรู้แบบองค์รวมแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ในการดูแลป้องกันก่อนเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
 4. พัฒนาคุณภาพบริการและการวินิจฉัยให้ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
 5. วินิจฉัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Settings