แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

สุขภาพของเจ้าตัวน้อย มีความสำคัญต่อทุกครอบครัว การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาแบบองค์รวมตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งเจ้าตัวน้อยลืมตาออกมาดูโลก ตลอดจนพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเจ้าตัวเล็กในแต่ละช่วงอายุ จำเป็นที่จะต้องได้รับการใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด เราจึงมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านกุมารเวช เพื่อให้การดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อตอบโจทย์การรักษาที่มีคุณภาพ เติมเต็มให้ทุกครอบครัวมีแต่รอยยิ้มแห่งความสุข ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีต่อเนื่อง เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

การตรวจรักษาทั่วไปและเฉพาะด้าน

บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขาหลากหลายสาขา เช่น กุมารเวชด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กุมารเวชระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ โรคหัวใจ จิตเวช ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ โรคเลือด และทันตกรรมเด็ก

คลินิกภูมิแพ้

ให้บริการรักษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เด็ก ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ประเมินการรักษาและติดตามผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บริการของเรา

 • โรคภูมิแพ้ทางจมูกและตา (Allergic rhino conjunctivitis)
 • โรคหอบหืด (asthma)
 • ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
 • หวัดเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
 • กรน (Snoring)
 • ลมพิษ (Urticaria)
 • ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
 • แพ้นมวัว (Cow milk protein allergy)
 • แพ้อาหาร (Single or multiple food allergy)
 • แพ้ยา (Drug allergy)
 • แพ้มด แพ้แมลง (Fire ant or hymenopthera hypersensitivity)
 • ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunodeficiency)

การตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจเลือด (Specific IgE)
 • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin prick test)
 • ตรวจ Challenge testing
 • ทดสอบแพ้อาหารหรือแพ้ยา
 • ตรวจรักษาด้วยยาที่เหมาะสม หรือ Immunotherapy

คลินิกพัฒนาการเด็ก

บริการของเรา
 • ดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด ตรวจเช็กสุขภาพ แก้ไขการพูด การทำกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่คลินิกพัฒนาการและการเจริญเติบโต (CDNC-Child Development Neuropsychiatric Clinic)
 • ตรวจวัดพัฒนาการเด็กเพื่อบอกความถนัดในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เชาว์นปัญญา (Cognition) การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor) การใช้สายตาในการรับข้อมูลแก้ปัญหา (Visual Reception) การใช้ภาษา (Expressive Language) และความเข้าใจภาษา (Receptive Language)
 • ตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการเพื่อบอกความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่ การวางแผน (Planning) ความยืดหยุ่น (Shift) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) การยับยั้งชั่งใจ (Inhibition Control) และการจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)

ซึ่งศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ได้แก่

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้นว่ามีพัฒนาการปกติหรือล่าช้ากว่าวัย
 • โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยเพี่อค้นหาความถนัดแต่ละด้าน
 • โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการและทักษะก่อนเข้าเรียนและทักษะในการเรียนของเด็ก เพื่อค้นหาความถนัด และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-Academic Skills)

บริการที่โดดเด่น

บริการด้านการทำหัตการ Endocrine Testing

ได้แก่

 • ตรวจเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก ตรวจทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานและภาวะเสี่ยงในเด็กและวัยรุ่น (Obesity / DM Screening : Oral Glucose Tolerance Test – OGTT)
 • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนเจริญเติบโต (ภาวะเตี้ย) (Growth / Short Stature : Suspected Growth Hormone Deficiency)
 • ตรวจการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (Precocious Puberty)
 • ตรวจสภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมหมวกไต (Acth Stimulation Test : 1 mcg.)

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย

หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (Neonatal Intensive Care Unit : NICU)

พร้อมดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตและภาวะกึ่งวิกฤต

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์
 • ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม
 • ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์
 • ทารกแฝด
 • ทารกตรวจพบความผิดปกติ เช่น ขาดออกซิเจน
 • ทารกมีท่าผิดปกติในครรภ์ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง
 • ทารกเกิดความผิดปกติระหว่างคลอด
 • ทารกพิการแต่กำเนิด
 • ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

ด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตลอด 24 ชั่วโมง มีการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เฝ้าระวังติดตามและการดูแลรักษาเฉพาะโรคดูแลด้านโภชนาการและด้านขับถ่าย ติดตามด้านพัฒนาการในระยะสั้นและระยะยาว

ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน

มีกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว เราพร้อมตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาเด็กแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาการและศักยภาพที่สมวัย เติบโตอย่างมั่นใจ มีสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืน

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

แผนกให้บริการและคลินิก

Privacy Settings