ไตเทียม

ไตเทียม

“ใส่ใจ ห่วงใย ไตของท่าน” จากอายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 4 ปี ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุของภาวะไตเสื่อมเรื้อรัง ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ

  1. โรคเบาหวาน
  2. โรคความดันโลหิตสูง

จนกระทั่งเมื่ออาการแย่ลง เข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด

ดังนั้น หากท่านมีปัจจัยเสี่ยงหรือเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ท่านควรได้รับคำแนะนำหรือได้รับการตรวจรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรมโรคไตอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง (ข้อมูลอ้างอิง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 - 2563)

ติดต่อทำนัดหมาย แผนก 043-042793-4 เวลาทำการ 08.00-17.00น.

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Privacy Settings