เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร

ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์และเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร

ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์และเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร

รายการตรวจ ชาย หญิง
พบสูติ-นรีแพทย์ Consultation with Gynaecologist ตรวจ ตรวจ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count ตรวจ ตรวจ
ตรวจหมู่เลือด ABO Group ตรวจ ตรวจ
ตรวจชนิดของหมู่เลือด Rh Group ตรวจ ตรวจ
ตรวจเลือดหาชนิดฮีโมโกบิน Hemoglobin Typing ตรวจ ตรวจ
ตรวจหาเชื้อกามโรค VDRL ตรวจ ตรวจ
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ HIV Antibody ตรวจ ตรวจ
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, Anti HBc, Anti HBs ตรวจ ตรวจ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG   ตรวจ
อัตราค่าบริการปกติ (บาท) 5,030 5,780
อัตราแพคเกจ (บาท) 3,200 3,600
Privacy Settings